۱۳۸۹ فروردین ۱۵, یکشنبه

؟

تا جهان مجروح را در آغوش بگيري، بايد كه دوست بداري...