۱۳۸۸ آبان ۳, یکشنبه

What is the best to do!?

چه کنم!؟ سکوت!؟ اعتراف!؟ نشونه ها حداقل به خاطر خوبی های اون به دادم برسین.
پ.ن.:
1. می دونستی خیییلی خوبی؟ اگه نبودی که...
2. نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی...

هیچ نظری موجود نیست: