۱۳۸۸ آذر ۹, دوشنبه

... سرگشاده!!! (-)

امیر نصیری شرف فرزند .../ ...133/ دهه های 70 و 80
بهنام قدیم پور فرزند ناصر/ 1359/ اواسط دهه ی 70 تا اواسط دهه ی 80
فریبا قدیم پور فرزند ناصر/ 1349/ اواسط دهه ی 80
بردیا فلاح فرزند اسفندیار/ 1353/ اواسط دهه ی 80
حسن سودمندافشار فرزند محمدحسن/ 1352/ دهه ی 80

پ. ن.: بدون شرح!